Dự án

Nhà máy sản xuất bao AD STAR Tú Phương

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần Hóa chất nhựa

Tổng mức đầu tư

30 tỷ