Dự án

Cụm công trình nhà ở khu IA20
Khu đô thị Nam Thăng Long 

Chủ đầu tư

Công ty cổ phần đầu tư bất đồng sản Đông Đô - BQP

Tổng mức đầu tư