Dự án

Khách sạn Hoàng Như Tiếp
Long Biên, Hà Nội

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Ecolife

Tổng mức đầu tư

15 tỷ